INLPTA Slovenija

NLP mojster praktik

Sestava izobraževanja

Zahteve za certificiranje INLPTA mojstra praktika:

Izobraževanje vodi registriran INLPTA trener.

Certificirano usposabljanje ustreza zahtevam INLPTA o strukturi izobraževanja.
- minimalno 130 ur formalnega usposabljanja v učilnici.  
(izvzeti odmori daljši od 30 minut)
- minimalno 15 dni formalnega usposabljanja v učilnici.

Izobraževanje ustreza standardom in smernicam akreditacijskih kompetenc.

Kandidat po oceni registriranega trenerja INLPTA zadovoljuje kompetenčnim standardom INLPTA za NLP mojstra praktika.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahteve za certifikacijo NLP mojstra praktika

Kandidat je akreditiran NLP praktik INLPTA.

Kandidat je po presoji registriranega trenerja INLPTA uspešno zadovoljil naslednjim INLPTA kompetenčnim standardom za NLP mojstra praktika:

- Vedenjske kompetence vseh veščin na nivoju NLP praktika in izkazana sposobnost hkratne uporabe več vzorcev
- Sposobnost prepoznave, uporabe in prikaza vsebin, veščin, okvirjev, konceptov, načel, postopkov, tehnik in razlik NLP mojster praktika (glej seznam kriterijev INLPTA za mojstra praktika)
- Sposobnost individualiziranih intervencij
- Izkazana sposobnost delovanja iz ekološkega okvirja in pristopa ter sposobnost izvajanja ekološkega spreminjanja sebe in drugih
- Višja stopnja prožnosti pri predstavnih sistemih in zaznavnih filtrih
- Izkazana sposobnost prehajanja med vsebino in formo kot ustrezno glede na okoliščine
- Sposobnost sledenja preskokom med različnimi logičnimi nivoji notranjih procesov in logičnimi tipi opisov 
- Sposobnost spodbujanja lastnih učnih procesov na ustreznih logičnih ravneh
- Ponotranjenje predpostavk NLP
- Sposobnost večtirnega sledenja
- Sposobnost vzdrževanja stanj z viri za intelektualni, čustveni in fizični izbor
- Sposobnost razumevanja svojega modela sveta in sposobnost spremembe procesiranja informacij kot primerno okoliščinam in željenemu izidu

Certifikacijske zahteve vključujejo uspešno opravljeno:

 Pisni test
 Ocena vedenjske skladnosti
 Dokumentacija študijskega primera, osebno/strokovno poročilo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocenjevalni kriteriji za NLP mojstra praktika

• Stopnja ponotranjenja, obvladovanja in elegance vseh veščin NLP praktika
• Stopnja integracije veščin NLP mojster praktik
     -  Zavestno/nezavedno vključevanje stebrov NLP
     -  Zavestno/nezavedno vključevanje predpostavk NLP
     -  Zavestno/nezavedno večtirno sledenje
     -  Večplastni cilji
     -  Večplastno kalibriranje
     -  Večplastno zavestno/nezavedno procesiranje
     -  Sposobnost izbire med procesom identifikacije in samooceno
     -  Natančno dostopanje do virov skozi vse predstavne sisteme
     -  Področje zaznavne prožnosti
     -  Zaznavna prožnost (metaprogrami in zaznavni položaji)
     -  Sposobnost sledenja lastnemu epistemološkemu procesiranju
     -  Sposobnost sledenja epistemologiji drugih
     -  Epistemološka prožnost
     -  Sposobnost sledenja logičnim ravnem in logičnim tipom
     -  Sposobnost procesnega učenja iz dosežkov
     -  Sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja dobrega stika na več ravneh (»rapport«)
     -  Sposobnost ločitve postopka od vsebine
     -  Sposobnost zavestne večnivojske komunikacije
     -  Sposobnost posplošenja naučenega in uporabe v specifičnih kontekstih vsebin in veščin NLP mojstra praktika
• Stopnja vključitve vsebine in veščin NLP mojstra praktika

Poznavanje vsebine

NLP mojster praktik INLPTA naj bi poznal sledeče vsebine NLP na ustrezni ravni okvirjev, konceptov, načel, postopkov, tehnik in razlikovanj:

METAPROGRAMI - PRIKLIC – KALIBRACIJA - UPORABA - SPREMEMBA – PROŽNOST
- k – stran od
- notranji – zunanji okvir (s preverjanjem) 
- enakost – različnost (s preverjanjem)
- možnost – potreba
- globalno – specifično
- časovno razvrščanje: v času – skozi čas
- časovna usmerjenost: preteklost, sedanjost, prihodnost, brezčasnost
- primarno zanimanje: ljudje, prostor, dejavnost, stvari, informacije
- sam – drugi
- naloga – odnos
- možnosti – postopki
- razvrščanje prepričanja: predstavni sistemi, časovni okviri – (avtomatski, obdobje, večkrat, vedno, nikoli)
- »Index Computations« (notranje procesiranje,notranja stanja, zunanje vedenje)

Opcijsko
- neodvisno – bližina – tim/sodelovanje
- proaktivnost – odzivnost – nedejavnost
- v kontekstu – podrobno
- struktura pravil (moja, tvoja, nobena, njihova, naša, tista)
- odločanje: zgleda v redu, sliši se v redu, zdi se v redu, diši v redu, okusno je, smiselno je
- dejavnost - ljudje, dejavnost - stvari, dejavnost - sistemi
- k/stran od harmonija, k/stran od disharmonija 
- izziv – lahkotno
- razmerje med kontekstom/vsebino

VREDNOTE (KRITERIJI) - PRIKLIC - KALIBRACIJA - RAZJASNITEV-UPORABA – DELO NA SPREMEMBAH
- vrednote k in stran od
- vrednote cilji in sredstva
- hierarhija vrednot

opcijsko:
- Gravesov model vrednot 
- McClellandov motivacijski model  

NAPREDNE OBLIKE PREOVIRJANJE (SOM)
- tvorjenje
- prepoznavanje
- uporaba

NAPREDNE STRATEGIJE
- optimiziranje strategij in instalacija
- krožno čiščenje

opcijsko:
- vgnezdeni model TOTE

NAPREDNO DELO Z ZAZNAVNIMI ODTENKI
- Ključi za dostop do podmodalnosti
- časovne podmodalnosti
- napredno delo s časovno črto
- sprememba čustev s pomočjo časovnih podmodalnosti
- privlačna prihodnost
- sprememba vrste časovne črte

Opcijsko:
- delovanje na osnovi več različnih časovnih črt
- prostorske podmodalnosti
- metoda zadnje slamice
- nevtraliziranje kompulzivne motnja
- vzorci »sedaj«

NAPREDNA RABA MILTONOVEGA MODELA
- vzvodi pri indukciji
- preplavljenje
- zmeda
- preobremenitev
- prekinjeni vzorci
- frakcioniranje/razstavljanje 
- omrtvičena roka

PREPRIČANJA – SPODOBNOST ZAZNAVE, UMEŠČANJA, SPREMEMBE IN UPORABE
- jedrna prepričanja
- sistemi prepričanj
- omogočanje in izključevanje prepričanj 
- organski vzorec spremembe prepričanj

opcijsko
- parametri prepričanj
- stopnja gotovosti
- stopnja potrditve

MODELIRANJE - PRIKLIC-POJASNITEV-REPLIKACIJA-PRENOS-UPORABA
- izbira modela
- razčlemba nalog
- izvleček modela
- redukcija podatkov in sinestezija
- formalizacija modela
- prenos modela
- notranje in zunanje modeliranje
- modeliranje I in modeliranje II
- kontrastna analiza

NAPREDNI VZORCI IN TEHNIKE
- drseča sidra
- kontekstualno označevanje
- logične ravni in logični tipi  

opcijsko:
- Disneyev vzorec
- vzorci samourejanja: abecedno urejanje, urejanje s hojo, urejanje z dihanjem, samosprožilno urejanje
- uničevalec odločitev
- meta zrcalo