INLPTA Slovenija

NLP praktik

Sestava izobraževanja

Zahteve za certificiranje NLP praktika INLPTA:

Izobraževanje vodi registriran INLPTA trener.

Certificirano usposabljanje ustreza zahtevam INLPTA o sestavi izobraževanja.
- minimalno 130 ur formalnega usposabljanja v učilnici.  
(izvzeti odmori daljši od 30 minut)
- minimalno 15 dni formalnega usposabljanja v učilnici.

Izobraževanje ustreza INLPTA standardom in akreditacijskim smernicam.

Kandidat po oceni registriranega INLPTA trenerja dosega INLPTA kompetenčne standarde programa NLP praktika.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Splošni kriteriji ocenjevanja za NLP praktika

Certificiranje NLP praktika temelji na ekološkem (etičnem) vedenju, ter poznavanju veščin, načel in tehnik NLP.

Prav tako temelji na SPOSOBNOSTI IZVABLJANJA ODZIVOV tako v formalni učilniški postavitvi kot tudi neformalni obliki med udeleženci.

Ocenjuje se naslednje:

- Sposobnost delovanja iz CILJNEGA OKVIRA, NOTRANJIH STANJ Z VIRI, SPOSOBNOSTI KALIBRIRANJA NA OSNOVI ČUTNIH ZAZNAV in VEDENJSKE

PRILAGODLJIVOSTI.

- Sposobnost VZDRŽEVANJA DOBREGA STIKA (»RAPPORT«) s seboj, drugimi udeleženci, asistenti in s komerkoli drugim, povezanim z izobraževanjem.

- Sposobnost IZVABLJANJA želenih STANJ in ODZIVOV tako pri sebi kot pri drugih.

- POZORNOST na EKOLOGIJO ob vseh interakcijah s SAMIM SEBOJ in DRUGIMI.

Ocenjevanje se začne ob pozdravu in se ne zaključi; traja in poteka vsakodnevno.
Veščine se preverja v rednih razmakih in po potrebi se predlagajo izboljšave.
Precejšen del ocene temelji na tem, kako kandidat med usposabljanjem ravna s seboj, drugimi udeleženci in trenerji.

NAJMOČNEJŠA OBLIKA KOMUNIKACIJE JE VEDENJE.

Vključitev NLP veščin in konceptov v VEDENJE (kaj počnemo…kako ravnamo) je ključen kriterij za certificiranje praktika nevrolingvističnega programerja.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocenjevalni kriteriji

Pri ocenjevanju praktika so ključni njegova sposobnost za:
- delo znotraj ciljnega okvira
- vzpostavljanje in vzdrževanje notranjih stanj z viri
- sposobnost vživljanja v drugega (meta program »drugi«)
- vzpostavljanje in vzdrževanje dobrega stika (»rapport«)
- spoštovanje in spremljanje modelov sveta drugega
- učinkovito in ekološko izvajanje sprememb

Izpolnjene certifikacijske zahteve pomenijo uspešno izvedbo:
- pisnega preizkusa za intelektualne kompetence
- preizkusa vedenjskih kompetenc
- študija primera ali poročila o aplikativnem projektu na osebni oz. poklicni ravni

Kriteriji ocenjevanja NLP praktika po INLPTA standardih temeljijo na:
- Odnosu (izražanje predpostavk NLP)
- Poznavanju vsebine (okvirji, načela, tehnike)
- Vedenjskih veščinah (izkazana integracija naučenega)

Ocena vedenja

Od NLP praktika INLPTA se pričakuje vedenjska skladnost in izražanje osnovnih predpostavk NLP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznavanje vsebine

NLP praktik INLPTA naj bi na ustrezni ravni okvirjev, konceptov, načel, postopkov, tehnik in razlikovanj poznal sledeče vsebine NLP:
• Predpostavke NLP
• Stebri NLP
• Svetovalni model (prehod iz sedanjega stanja v željeno stanje)
• Dobro oblikovanje ciljev
• Upravljanje z notranjimi stanji
• Dober stik (»rapport«)
• Spremljanje in vodenje
• Kalibriranje
• Čutna ostrina
• 7+/-2
• Pozornost navzven (uptime) / navznoter (downtime)
• Predstavni sistem
     - primarni
     - vodilni
     - referenčni
• Predikat
• Očesni premiki
• Sinestezija
• Prekrivanje
• 4–delni niz (VAKO/G) in 6–delni niz (Ad-VAKOG)
• Inventura
• Asociacija in disociacija
• V-K disociacija, dvojna disociacija
• Meta model
• Globoke in plitve metafore
• Osnove indukcije
     - spremljanje in vodenje
     - prekrivanje
• Sidranje
      - osnovno sidranje
      - kopičenje sider
      - rušenje sider
      - nizanje sider
      - korak v prihodnost
      - sprememba osebne zgodovine
      - krog odličnosti
• Delo na sebi (samourejanje)
• Strategije
      - model TOTE
      - dobro oblikovanje pogojev za strategije
     - izvabljanje, kalibriranje, in uporaba strategij
     - prekinjeni vzorci
• Zaznavni odtenki (podmodalnosti)
     - analogni in digitalni zaznavni odtenki
     - kritični in gonilni zaznavni odtenki
• Odpravljanje fobij
• Vzorec »swish«
• Oblikovni »swish«
• Standardna sprememba prepričanja
• Okviri NLP:
     - ciljni okvir
     - povratni okvir
     - relevantni okvir
     - okvir »kot da«
     - odprt okvir
     - odkrivajoči okvir
     - kontrastni okvir
     - ekološki okvir
     - sporazumski okvir
• Drugotna korist (secondary gain)
• Trojni opis
• Preokvirjanje
     - vsebinsko/kotekstualno preokvirjanje
     - preokvirjanje v 6 korakih
     - pogajanje med posameznimi deli
     - ustvarjanje novega dela
• Simultana in sekvenčna neskladnost
• Vizualni »squash«
• Ustvarjalec novega vedenja (NBG)
• Členjenje in vrstenje (Chunking and Sequencing)
• Osnovno delo s časovno črto
• V času – skozi čas
• Osnovno modeliranje

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedenjske kompetence

Opomba: Vse spodaj naštete veščine NLP je potrebno izkazati z ustreznim vedenjem tako pri sebi kot tudi pri drugih.

• Upravljanje notranjih stanj, sposobnost:
     - dostopati do, izzvati in vzdrževati katerokoli stanje, potrebno v določenih okoliščinah
     - spremeniti in vzdrževati katerokoli stanje, potrebno v določenih okoliščinah
     - ustvarjati in vzdrževati podporni notranji dialog in zunanje jezikovne vzorce
     - ustvarjati in vzdrževati podporne notranje slike
     - ustvarjati in vzdrževati podporno fiziologijo
• Sposobnost delovanja znotraj sledečih okvirov:
     - sporazumski okvir
     - odgovorni/izbirni okvir
     - relevantni okvir
     - povratni okvir
     - odkrivalni okvir
     - stebri NLP
     - okvir »kot da«
     - predpostavke NLP
     - svetovalni model
     - nezavedne/vedenjske kompetence
• Sposobnost usmerjanja zavedanja navznoter ali navzven kot zahteva trenutna naloga 
• Prikaz sposobnosti za uporabo tehnik NLP pri sebi in drugih
• Sposobnost ustreznega prehajanja med postopkom, formo in vsebino
• Členjenje navzgor, navzdol in vstran med notranjimi procesi in jezikovnimi vzorci
• Sposobnost asociacije in disociacije
• Razvoj čutne ostrine
     - vedenjska prilagodljivost v vseh predstavnih sistemih
     - sposobnost deljene pozornosti za večtirno sledenje
     - usmerjanje pozornosti navzven/navznoter primerno danim okoliščinam
• Sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja dobrega stika
     - sposobnost spremljanja in vodenja  (VAKAd)
     - sposobnost ujemanja in zrcaljenja (VAKAd)
     - celo telo
     - del telesa
     - navzkrižno zrcaljenje
• Sposobnost kalibriranja neverbalnih iztočnic
     - pri sebi
     - pri drugih
• Sposobnost zaznave in uporabe predstavnih sistemov
     - primarni
     - vodilni
     - referenčni
     - sinestezija
• Sposobnost zaznave in dela z neskladnostjo
     - simultana neskladnost
     - sekvenčna neskladnost
     - pri sebi
     - pri drugih
• Sposobnost uporabe meta modela
     - pri sebi
     - pri drugih
• Sposobnost razlikovanja med zaznavno specifičnim in nespecifičnim jezikom
• Sposobnost za dobro oblikovanje cilja
     - sebi
     - drugim
     - sposobnost delovanja na osnovi modela: iz sedanjega stanja v želeno stanje (delovanje na osnovi svetovalnega modela)
• Veščine sidranja
     - osnovno sidranje v vseh predstavnih sistemih
     - rušenje sider
     - nizanje sider
     - korak v prihodnost
     - sprememba osebne zgodovine
     - delo na sebi (samourejanje)
     - krog odličnosti
• Sposobnost dela v ekoloških okvirih in njihovo vzdrževanje
     - Sposobnost preverjanja ekologije
• Sposobnost uporabe Miltonovih vzorcev
• Sposobnost ustvarjanja globokih in plitvih metafor
• Sposobnost preokvirjanja
     - vsebina
     - kontekst
     - 6 korakov
     - pogajanje med deli
     - ustvarjanje novega dela
     - vizualni »squash«
• Sposobnost dela s strategijami
     - Sposobnost izvabljanja, prepoznavanja in uporabe modela TOTE
     - Sposobnost zaznave, instaliranja, razločevanja in uporabe sinestezijskih vzorcev
     - Sposobnost oblikovanja dobro oblikovane strategije
     - Sposobnost učinkovitega in ekološkega prekinjanja vzorcev (Pattern Interrupts)
• Sposobnost uporabe zaznavnih odtenkov  (podmodalnosti)
     - osnovno izvabljanje
     - delo s kritičnimi in gonilnimi zaznavnimi odtenki
     - osnovno kartografiranje počez (mapping across) 
     - standardna sprememba prepričanja
     - vzorec »swish«
     - odpravljanje fobije
     - oblikovalski »swish«
     - osnovno delo s časovno črto
• Sposobnost vodenja skozi metodo ustvarjalca novega vedenja (NBG)
• Sposobnost uporabe treh zaznavnih položajev pri odnosih z drugimi (vizualni – avditivni – kinestetični – digitalni avditivni – VAKAd)